معاون سازمان توسعه تجارت ایران ایجاد مرکز مطالعات بازار صادرات کالا و آموزش تشکل‌های صادراتی را در استان خراسان رضوی مهم دانست. محمد باقر مجتبایی در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان خراسان رضوی افزود: با توجه به ظرفیت‌های مختلف اقتصادی این استان دربخش صادرات کالا ایجاد این مرکز بسیار مهم بوده و ما از آن حمایت می‌کنیم. وی خاطر نشان کرد: تشکل‌های صادراتی در سطح کشور همانند استان خراسان رضوی و از جمله اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد برنامه مدون و مشخص و اصولی برای توسعه صادرات برای اعضای خود ندارند. وی تصریح کرد: به جز سازمان‌های بازرگانی هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های عضو کارگروه توسعه صادرت استان‌های سراسر کشور در این جلسات طرح، برنامه و وظیفه مشخصی را ارائه نمی‌کنند.