در جلسه روز چهارشنبه شورای استاندارد در خراسان که با حضور رییس موسسه استاندارد، استاندار خراسان، و دست‌اندرکاران برگزار شد، طرح اجباری کردن استاندارد زعفران در داخل کشور به تصویب رسید.

به گفته علی شریعتی مقدم، طرح اجباری کردن استاندارد زعفران باهمکاری سازمان‌های بازرگانی، جهاد کشاورزی، موسسه استاندارد و تشکل‌های ذی‌ربط اجرایی می‌شود. رییس صندوق توسعه صادرات زعفران ایران در مورد زمان اجرایی شدن طرح اجباری کردن استاندارد زعفران گفت: در جلسه مذکور رییس موسسه استاندارد قول داد که این موضوع در اولین نشست شورای عالی استاندارد مطرح شود. شریعتی مقدم با اشاره به طرح شناسایی و مبارزه با زعفران تقلبی، تصریح کرد: همچنین شورای استاندارد مقرر کرده است که تمامی زعفران تولید داخلی ایران و به‌ویژه محصول صادراتی برای جلوگیری از تقلبی بودن و اطمینان از کیفیت و نداشتن رنگ‌های شیمیایی، باید با دقت کنترل شود. وی افزود: اجرای شناسایی، کدگذاری و مبارزه با زعفران تقلبی، یک تا دو ماه آینده با همکاری تمامی سازمان‌ها در سطح استان و ملی اجرایی خواهد شد.