گروه بازرگانی- جزئیات آمار صادرات کشور طی ۸ماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد که در این مدت ۲میلیارد و ۳۷۳میلیون و ۹۱۲هزار دلار مواد معدنی به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳درصد افزایش یافت. در این مدت ۰۲/۵۱درصد از وزن و ۷۳/۲۳درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی کشورمان به صادرات موادمعدنی اختصاص یافت. براساس این گزارش، میزان وزنی صادرات مواد معدنی ۱۰میلیون و ۸۳۹هزار و ۳۴۳تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۹/۱۰درصد افزایش یافت.

بیشترین میزان صادرات در زیرگروه کالایی مواد معدنی به لحاظ ارزش به صادرات سوخت‌ها و روغن‌های معدنی، موادقیری و موم‌های معدنی اختصاص یافت. در این مدت ۲میلیارد و ۱۲۷میلیون و ۳۸۱هزار دلار از این محصول صادر شد که ۲۷/۲۱درصد از ارزش کل صادرات در این بخش را دارا بود.

پس از سوخت‌های معدنی، روغن‌ها و موم‌های معدنی و مواد قیری، سنگ‌فلز و جوش و خاکستر (نمک، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، آهک و سیمان) نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲۶/۱ و ۲۱/۱درصد از ارزش کل صادرات را در این بخش دارا بودند.

براساس این گزارش، در این مدت ۱۲۵میلیون و ۸۴۱هزار دلار سنگ‌ فلز،‌ جوش و خاکستر و ۱۲۰میلیون و ۶۹۱هزار دلار نمک گوگرد و خاک و سنگ گچ، آهک و سیمان به خارج از کشور صادر شد.

در زیرگروه کالایی محصولات معدنی صادرات سنگ فلز، جوش و خاکستر با ۹۰/۴۵درصد کاهش به لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل با بیشترین کاهش و صادرات سوخت‌ها و روغن‌ها و موم‌های معدنی با ۸۶/۳۳درصد افزایش با بیشترین رشد از لحاظ ارزش همراه بودند.

رشد ۵۲درصدی صنایع شیمیایی

صادرات محصولات صنایع شیمیایی با ۵۲درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم یک‌میلیارد و ۴۴۴میلیون و ۵۹۸هزار دلار رسیده است. به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، در این مدت ۳۲/۱۹درصد از وزن و ۴۴/۱۴درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی کشورمان به صادرات محصولات و صنایع شیمیایی اختصاص یافت. براساس این گزارش میزان وزنی صادرات صنایع شیمیایی ۴میلیون و ۱۰۵هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۰/۵۷درصد افزایش یافت.

بیشترین میزان صادرات در زیرگروه صنایع شیمیایی به لحاظ ارزش به صادرات شیمیایی آلی اختصاص یافت. در این مدت ۸۸۴میلیون و ۸۰۵هزار دلار از این محصول صادر شد که ۸۴/۸درصد از ارزش کل صادرات در این بخش را دارا بود.

همچنین صادرات محصولات گوناگون و صنایع شیمیایی با ۶۸درصد رشد از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۹۵میلیون و ۸۸۰هزار دلار رسید که ۵۳/۵درصد از لحاظ وزن با کاهش مواجه بود.

در مدت یاد شده در زیرگروه صنایع شیمیایی، صادرات کودها با ۰۲/۲۸۶درصد و صادرات مواد آلبومینوئید، محصولات براساس نشاسته یا فکول اصلاح شده چسب‌ها و آنزیم‌ها با ۱۸/۳۲درصد از لحاظ ارزش به ترتیب با بیشترین رشد و کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بودند.

صادرات ۳۴۹میلیون دلاری مواد غذایی

در هشت ماه سال‌جاری ۳۴۹میلیون و ۸۲هزار دلار انواع محصولات صنایع غذایی به خارج از کشور صادر شد که این میزان با ۷۴/۱۳درصد افزایش همراه بود. در این مدت ۴۸/۲درصد از وزن و ۴۹/۳درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی کشورمان به صادرات مواد غذایی اختصاص یافت. بر این اساس، میزان وزنی صادرات مواد غذایی ۵۲۶هزار و ۴۸تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۵۴/۴درصد کاهش همراه بود. همچنین بیشترین میزان صادرات در زیرگروه کالایی مواد غذایی به لحاظ ارزش به صادرات فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر و نان‌های شیرینی اختصاص یافت که ارزش صادراتی این محصول از گروه مواد غذایی به رقم ۱۰۵میلیون و ۲۸۲هزار دلار رسید.

پس از فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر و نان‌های شیرینی در زیرگروه مواد غذایی می‌توان به صادرات فرآورده‌های سبزیجات و میوه‌ها و اجزای نباتی اشاره کرد که با ۷۴میلیون و ۹۵۰هزار دلار از لحاظ ارزش و ۱۱۳هزار و ۱۲۵تن از لحاظ وزن عمده‌ترین کالای صادراتی در این بخش بودند. این در حالی است که در هشت ماه سال قبل صادرات این محصول ۶۰میلیون و ۳۵هزار دلار بود که در هشت ماه سال‌جاری صادرات آن ۸۴/۲۴درصد از لحاظ ارزش و ۴۴/۲۵درصد از لحاظ وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش روبه‌رو بوده است.

همچنین پس از فرآورده‌های سبزیجات، میوه‌ها و اجزای نباتی نوشابه‌ها، آبگونه‌های الکلی و سرکه با ۶۷میلیون و ۹۲۱هزار دلار دیگر کالای عمده صادراتی این بخش از مواد غذایی بودند که کشور هند با ۵۴میلیون و ۳۱۰هزار دلار رتبه نخست را میان ۴کشور ژاپن (۵۴میلیون و ۳۵۳هزار دلار)، تایوان (۳۸میلیون و ۷۷۵هزار دلار)، جمهوری کره (۳۲میلیون و ۶۵هزار دلار) و چین (۲۹میلیون و ۹۵۸هزار دلار) که عمده‌ترین واردکنندگان این محصول بودند، به خود اختصاص داد.

کاهش ۸۶درصدی صادرات شیرینی‌جات

در هشت ماه سال‌جاری کاکائو و فرآورده‌های آن و قند و شکر و شیرینی با بیشترین کاهش از لحاظ وزن و ارزش در میان انواع محصولات غذایی مواجه بودند؛ به طوری که میزان صادرات قند و شکر و شیرینی در هشت ماه سال‌جاری ۴۹میلیون و ۸۵۷هزار دلار بود که با ۸۶درصد کاهش از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود. همچنین جمع کل میزان صادرات آن به ۵ کشور عمده عراق، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان به رقم ۹۳میلیون و ۵۶۷هزار دلار رسید که کشور عراق با ۷۳میلیون و ۶۹۰هزار دلار از واردات این محصول رتبه نخست را از میان ۴ کشور مذکور به خود اختصاص داد.

همچنین کاکائو و فرآورده‌های آن نیز به میزان ۴میلیون و ۱۸هزار دلار به خارج از کشور صادر شد که با ۳/۵۲درصد کاهش از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بود.

آمریکا، عمده‌ترین واردکننده فرش ایران

طی ۸ماه نخست سال‌جاری ایالات متحده آمریکا با واردات فرش دستباف ایران به ارزش ۵۰میلیون و ۴۲۷هزار دلار، عمده‌ترین کشور واردکننده این محصول بود و کشورهای آلمان با ۴۴میلیون و ۹۱۱هزار دلار، امارات متحده عربی با ۳۰میلیون و ۶۲۵هزار دلار، ایتالیا با ۲۱میلیون و ۳۰هزار دلار و ژاپن با ۱۶میلیون و ۵۵۲هزار دلار دیگر کشورهای عمده واردکننده این محصول بودند. در مجموع ۲۵۷میلیون و ۷۰۸هزار دلار فرش دستباف ایران در هشت ماه سال‌جاری به خارج از کشور صادر شده است. کشورهایی چون پاکستان، هند، چین و تا حدودی کشور ترکیه رقبای اصلی ایران در صادرات فرش هستند.