بر اساس تصمیم وزرای عضو کمیسیون ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تائید رییس‌جمهوری، عوارض صادرات یک کیلوگرم گندم ۱۰۰ تومان و یک کیلو آرد ۱۵۰ تومان تعیین شد. وزرای عضو کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۰ تصویب کردند؛ عوارض صادرات گندم به ازای هر کیلوگرم مبلغ یک‌هزار (۱۰۰۰) ریال و عوارض صادرات آرد به ازای هر کیلوگرم مبلغ یک‌هزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال تعیین و توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.