به گزارش گمرک ایران، سید‌روح اله لطیفی افزود: در پنج ماهه نخست امسال ۱۳میلیون و ۸۱۹هزار تن کالای وارداتی به ارزش ۱۶میلیارد و ۶۳۱میلیون دلار به‌صورت قطعی از گمرکات کشور ترخیص شد و در همین مدت نیز ۴۵میلیون و ۴۷۲هزار تن کالا به ارزش ۱۷میلیارد و ۶۶۱میلیون دلار نیز به کشورهای دیگر صادر شد.

وی افزود: متوسط ماهانه واردات کالا در پنج ماهه نخست امسال دومیلیون و ۷۶۴هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۳۲۶میلیون دلار بوده است، اما آمارها نشان می‌دهد در دو‌ ماه اخیر با جهش در ترخیص کالاهای وارداتی و صادرات کالاهای ایرانی در دولت سیزدهم مواجه شدیم.  سخنگوی گمرک توضیح داد: در ماه‌های شهریور و مهر یعنی استقرار دولت سیزدهم، ۹میلیون و ۶۸۶هزار تن کالا به ارزش ۱۱میلیارد و ۱۰۸میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شد و ۲۹میلیون و ۷۰۹هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۹میلیارد و ۴۱۳میلیون دلار نیز به سایر کشورها صادر شد.

وی افزود: از این میزان پنج میلیون و ۳۱۹هزار تن کالای وارداتی به ارزش ۶میلیارد و ۴۹۰میلیون دلار مربوط به شهریور و چهار میلیون و ۳۶۷هزار تن به ارزش چهار‌میلیارد و ۶۱۸میلیون دلار مربوط به مهر‌ماه است که از لحاظ وزنی در شهریور ۹۲درصد و در مهر ۵۸درصد و از لحاظ ارزش نیز در شهریور ۹۵درصد و در مهر ۳۹‌درصد واردات کالاهای موردنیاز کشور نسبت به متوسط پنج ماهه نخست بیشتر از گمرکات کشور ترخیص شده است.  لطیفی درباره جهش در صادرات در دولت سیزدهم گفت: آهنگ صادرات از آغاز سال‌۱۴۰۰نسبت به سال۹۹ رشد فزاینده‌ای داشته و با وجود رشد صادرات و بازگشت آن به شرایط قبل از همه‌گیری کرونا، این رشد در دو‌ماه استقرار دولت سیزدهم آهنگی سریع‌تر به خود گرفته است به‌گونه‌ای که در پنج‌ماه نخست امسال ۴۵میلیون و ۴۷۴هزار تن کالا به ارزش ۱۷میلیارد و ۶۶۱ میلیون دلار از کشور با متوسط ماهانه ۹میلیون و ۹۵هزار تن به ارزش سه‌میلیارد و ۵۳۲میلیون دلار صادر شده بود، در صورتی که با اضافه‌شدن کالاهای صادراتی در دو‌ماه شهریور و مهر به میزان  ۲۹میلیون و ۷۰۹هزار تن کالا به ارزش ۹میلیارد و ۴۱۳میلیون دلار، سرجمع صادرات هفت ماهه کشور به ۷۵میلیون و ۱۸۳هزار تن به ارزش ۲۷میلیارد و ۷۴میلیون دلار رسید.  سخنگوی گمرک توضیح داد: صادرات کشور در شهریور‌ماه ۱۴میلیون و ۵۲۲هزار تن به ارزش چهارمیلیارد و ۱۴۵میلیون دلار و در مهر‌ماه ۱۵میلیون و ۱۸۷هزار تن به ارزش پنج‌میلیارد و ۲۶۸میلیون دلار بوده است که نسبت به متوسط ماهانه صادرات در پنج ماهه نخست، در شهریور ۶۰درصد در وزن و ۱۷درصد در ارزش و در مهر‌ماه ۶۷درصد در وزن و ۴۹درصد در ارزش افزایش و جهش صادرات را شاهد بودیم؛ به‌گونه‌ای که صادرات مهر‌ماه حدنساب (رکورد) تازه‌ای را در صادرات کشور جابه‌جا کرده است.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند