موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اعلام کرد: امارات متحده عربی در تیر ماه گذشته با ۴/۶۴درصد سهم بیشترین کالای نامرغوب را به کشورمان صادر کرد. به گزارش روابط عمومی موسسه استاندارد، در تیرماه گذشته از مجموع کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری ۷۳فقره به ارزش کل یک میلیون و ۵۴۹هزار و ۹۵۲دلار از نظر مقررات استاندارد اجباری و کیفیت مورد تایید قرار نگرفته است.

بنابراین گزارش، تمام محموله‌های وارداتی نامرغوب و غیراستاندارد مرجوع شد.

براساس این گزارش ۳/۷۱درصد کالاهای وارداتی غیراستاندارد و نامرغوب مربوط به کشور چین، ۱۱درصد اروپا، ۳/۸ درصد آسیای شرقی، ۴درصد امارات، ۴درصد از مبادی نامشخص و ۴/۱درصد از آمریکا بود.

در این گزارش تصریح شده، بیشترین کالای وارداتی غیراستاندارد در تیرماه گذشته از امارات متحده عربی با ۴۷ فقره و کشور چین با ۵۲ فقره بیشترین سهم را در کالای تولیدی غیراستاندارد داشتند.

همچنین بیشترین گواهی عدم انطباق صادره به ترتیب مربوط به استان‌های خوزستان، هرمزگان، تهران و بوشهر با ۱۱، ۲۵، ۳۲ و ۵ فقره بوده است.