ارزش بازرگانی خارجی ترکیه در نیمه اول سال‌جاری میلادی با بیش از ۶/۱۵در‌صد افزایش نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۰۵ به ۱۰۴‌میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار رسید. آمار موسسه آمار دولتی ترکیه که در پایگاه اینترنتی این موسسه منتشر شد، نشان می‌دهد ارزش تجارت خارجی ترکیه در شش ماه اول سال ۲۰۰۵ میلادی بالغ بر ۹۰‌میلیارد و ۴۷۹میلیون دلار بود. براساس همین آمار، فقط در ماه ژوئن سال‌جاری میلادی ارزش بازرگانی خارجی ترکیه به ۱۹‌میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار رسید که نسبت به ماه ژوئن سال گذشته ۲۳/۲۱‌درصد افزایش دارد.

‌در ماه ژوئن سال‌جاری میلادی صادرات ترکیه با ۶/۲۵درصد افزایش نسبت به ژوئن سال گذشته به ۷میلیارد و ۵۸۲‌میلیون دلار و واردات این کشور با ۶/۱۸درصد افزایش به ۱۱‌میلیارد و ۷۹۸‌میلیون دلار رسید.

افزایش قابل توجه صادرات ترکیه در ماه مذکور ناشی از افزایش ناگهانی نرخ دلار و یورو در قبال لیرترک جدید بود که البته بعد از این رشد، دوباره رو به کاهش گذاشته و از حدود ۶۵/۱لیرترک به ۴۵/۱ لیرترک افت کرده است. در همین ماه کسری در تراز بازرگانی خارجی ترکیه با ۹/۷ درصد افزایش به ۳میلیارد و ۹۰۹‌میلیون دلار رسید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در شش ماه اول سال‌جاری میلادی نیز صادرات ترکیه با ۵/۱۱‌درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۳۹‌میلیارد و ۴۶۱میلیون دلار و واردات این کشور با ۳/۱۸درصد افزایش به ۶۵‌میلیارد و ۱۹۶میلیون دلار رسید. در نیمه اول سال ۲۰۰۵ میلادی نسبت صادرات به واردات ترکیه برابر ۲/۶۴در صد بود که این نسبت در ۶ ماه اول امسال به ۵/۶۰درصد رسید.

بدین ترتیب کسری در تراز بازرگانی خارجی ترکیه در شش ماه اول سال‌جاری میلادی با ۶/۳۰‌درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۲۵‌میلیارد و ۷۳۵‌میلیون دلار رسید. بررسی بازرگانی خارجی ترکیه در دوره شش ماهه سال ۲۰۰۶ میلادی نشان می‌دهد در این دوره مقصد ۵۳درصد از صادرات ترکیه کشورهای اتحادیه اروپا (۲۵ کشور عضو) و مقصد ۴۷‌ درصد آن نیز سایر کشورها بوده است. در همین دوره مبدا ۳/۴۰‌درصد یعنی ۲۷۵/۲۶میلیارد دلار از واردات ترکیه کشورهای اتحادیه اروپا و۷/۵۹‌درصد (۹۲۱/۳۸‌میلیارد دلار) آن سایر کشورها بوده است. توضیح این که افزایش واردات ترکیه از سایر کشورها ناشی از افزایش شدید قیمت نفت خام و مواد سوختی ترکیه به ویژه از کشورهای خاورمیانه و فدراسیون روسیه است که موجب شده سهم واردات ترکیه از کشورهای اتحادیه اروپا به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور کاهش یابد.

بررسی صادرات بخش‌های مختلف اقتصادی ترکیه نشان می‌دهد در دوره شش ماهه سال‌جاری میلادی بیشترین صادرات متعلق به بخش صنایع خودروسازی و صنایع جنبی آن بوده است.

در این دوره صادرات محصولات کشاورزی ترکیه بالغ بر یک‌میلیارد و ۶۲۵میلیون دلار شد که ۱/۴درصد کل صادرات این کشور را تشکیل می‌داد. ‌صادرات مواد و تولیدات معدنی ترکیه نیز به ۵۰۵‌میلیون دلار رسید که ۳/۱درصد کل صادرات را تشکیل می‌دهد.

صادرات صنایع تولیدی ترکیه نیز به ۳۷میلیارد و ۴۸‌میلیون دلار رسید که ۹/۹۳‌درصد کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد.

‌بررسی ساختار وارداتی ترکیه در این دوره نیز نشان می‌دهد برابر ۴۹۱/۱۰میلیارد دلار از واردات این کشور را کالاهای سرمایه‌ای،۴۶میلیارد و۵۰۰‌میلیون دلار را کالاهای نیمه ساخته، معادل ۸میلیارد دلار را کالاهای مصرفی و ۲۰۵‌میلیون دلار را سایر کالاها تشکیل می‌دهد. ‌در این میان سهم کالاهای سرمایه‌ای در کل واردات ترکیه ۱/۱۶درصد، نیمه ساخته ۳/۷۱درصد، مصرفی ۳/۱۲درصد بوده است. ‌ارزش مبادلات بازرگانی خارجی ترکیه در سال ۲۰۰۵ در مقایسه با سال ۲۰۰۴ با بیش از۷۱/۱۷‌درصد افزایش، به ۱۸۹میلیارد و ۱۷۰‌ میلیون دلار رسید که ۷۳‌ میلیارد و ۱۲۲‌میلیون دلار آن را صادرات و ۱۱۶‌میلیارد و ۴۸‌میلیون دلار آن را واردات ترکیه تشکیل می‌داد.