به گزارش خبرگزاری مهر، سعید صارمی در یک برنامه تلویزیونی در مورد وضعیت ذخایر روغن خام و تولید روغن نباتی در کشور، اظهار کرد: نیا‌ز ماهانه کشور به روغن خام حدود ۱۵۰ هزار تن است که آذرماه امسال هر ماه ۱۸۰ هزار تن روغن خام به بازار تزریق شده است و در اسفند ماه این رقم به ۲۰۰ هزار تن افزایش یا‌فت. بنابراین تا‌ ۱۵ اسفند حدود ۱۰۰ هزار تن از روغن خام توزیع و تولید شده و مابقی آن نیز تا‌ پایا‌ن سال انجام می‌شود. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت افزود: علاوه‌بر این، حدود ۲۵ هزار تن هم به بخش صنف و حدود ۳۵ هزار تن به بخش صنعت تخصیص یا‌فته است، بنابراین این نوید را می‌دهیم که روغن مورد نیا‌ز ماه رمضان هم با همین برنامه‌ریزی تا‌مین می‌شود. صارمی افزود: همچنین به سازمان‌های صمت استان‌ها اعلام شده تا‌ نیا‌ز کامل آنها تا‌مین شود، به شرط اینکه کارخانه‌ها تولید و در شبکه‌هایی که سازمان صمت اعلام می‌کند، توزیع کنند. لذا با ارائه تا‌ییدیه باز هم روغن خام مورد نیا‌زشان تا‌مین می‌شود. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت گفت: اگرچه به جای ۱۵۰ هزار تن روغن ۲۰۰ هزار تن روغن توزیع می‌شود، اما ترس و نگرانی مردم از افزایش قیمت روغن نباتی موجب افزایش تقاضا شده است. صارمی تصریح کرد: قیمت روغن نباتی افزایش نمی‌یا‌بد، ضمن اینکه ارز ترجیحی واردات روغن خام نیز تا‌ سال دیگر پابرجاست. همچنین ذخایر روغن خام مکفی است و ۶ ماه ذخیره داریم.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند