کارت بازرگانی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تجارت در ایران محسوب می‌شود و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد این ابزار باشند، اجازه فعالیت درحوزه تجارت خارجی را ندارند. برخی از کارشناسان ورود تجار جدید به عرصه تجارت خارجی را که به‌واسطه تعداد صدور کارت‌های بازرگانی مشخص می‌شود، نشانه رونق تجارت می‌دانند. این درحالی است که برخی دیگر از این امر به‌عنوان یک نگرانی یاد می‌کنند؛ چراکه معتقدند ورود تجار جدید امکان سوءاستفاده از این ابزار تجارت را افزایش می‌دهد. البته به منظور کاهش احتمال سوءاستفاده از کارت بازرگانی ضوابط صدور آن با تغییرات و سختگیری‌هایی همراه بوده است که تا حدی توانسته مانع از تخلفات به‌وسیله این ابزار شود.

کارنامه صدور کارت بازرگانی

در یازده ماه منتهی به بهمن ۹۸، کارت‌های صادر شده در ۳۴ اتاق بازرگانی، ۶ هزار و ۹۷۷ فقره بوده است. این درحالی است که در بازه زمانی مشابه سال ۹۷، ۶ هزار و ۸۱۹ فقره کارت از سوی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور صادر شده است. از سوی دیگر، در بهمن ماه ۹۸، ۷۰۰ فقره کارت بازرگانی در سراسر کشور صادر شده؛ این درحالی است که در دی ماه ۹۸ این رقم ۶۸۷ فقره بوده است. به عبارتی در بهمن ماه ۹۸ صدور کارت‌های بازرگانی با افزایش ۹/ ۱ درصدی نسبت به ماه قبل از آن روبه‌رو بوده است. اتاق بازرگانی کاشان بیشترین رشد صدور کارت بازرگانی را در یازده ماه منتهی به بهمن ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ تجربه کرده است. رشد صدور کارت بازرگانی در این اتاق ۳/ ۸۱ درصد است. بیشترین افت صدور کارت بازرگانی نیز در اتاق بازرگانی زنجان رخ داده که معادل منفی ۴/ ۳۹ درصد است.

در بازه زمانی مورد بررسی (یازده ماه منتهی به بهمن ۹۸) بیشترین کارت بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی تهران صادر شده است. این اتاق که بزرگ‌ترین اتاق بازرگانی کشور محسوب می‌شود، در بهمن ماه ۲۴۸ فقره کارت بازرگانی صادر کرده که نسبت به ماه قبل از آن (دی ۹۸) ۲/ ۱۰ درصد رشد داشته است. در دی ماه ۹۸ تعداد ۲۲۵ فقره کارت بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی تهران صادر شده بود. در مجموع از ابتدای سال ۹۸ تا انتهای بهمن ماه، این پارلمان بخش‌خصوصی توانسته ۲ هزار و ۳۹۶ فقره کارت صادر کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود (یازده ماه ۹۷) ۱۱ درصد رشد داشته است. به عبارتی، در یازده ماه منتهی به بهمن ۹۷ تعداد ۲ هزار و ۱۵۹ فقره کارت بازرگانی در پایتخت صادر شده بود.

پس از تهران، مشهد دومین پایگاه تجار جدیدالورود است. اتاق بازرگانی مشهد در بهمن ماه ۹۸ تعداد ۵۸ کارت بازرگانی صادر کرده که نسبت به ماه گذشته آن (دی ماه ۹۸) با افت ۷/ ۱ درصدی روبه‌رو بوده است. در دی ماه ۹۸ تعداد ۵۹ فقره کارت بازرگانی صادر شده بود. از ابتدای سال گذشته تا انتهای بهمن ماه ۹۸ نیز ۵۹۱ فقره کارت بازرگانی از سوی این اتاق صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (یازده ماه ۹۷) ۷/ ۱۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.

اصفهان در بهمن ۹۸ میزبان ۴۱ تاجر جدید بوده است که نسبت به ماه قبل (دی ماه ۹۸) رشد ۲/ ۲۴ درصدی را تجربه کرده است. به عبارتی در دی ماه صدور ۳۳ فقره کارت بازرگانی در این اتاق به تحقق پیوسته است. در یازده ماه منتهی به بهمن ۹۸ نیز ۴۱۶ فقره کارت از سوی اتاق اصفهان صادر شده است. این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل (یازده ماه ۹۷) ۴۹۲ فقره کارت بازرگانی صادر شده بود. بنابراین شاهد افت ۴/ ۱۵ درصدی صدور کارت در این اتاق بوده‌ایم.

اتاق بازرگانی تبریز هم در بهمن ماه ۹۸ توانسته ۴۰ کارت بازرگانی جدید صادر کند. این درحالی است که در دی ماه ۹۸ تعداد کارت‌های صادر شده از سوی این اتاق ۴۲ فقره بود. بنابراین صدور کارت بازرگانی در این اتاق، افت ۸/ ۴ درصدی را تجربه کرده است. اما در یازده ماه منتهی به بهمن ۹۸ تعداد ۳۵۳ فقره کارت بازرگانی از سوی اتاق تبریز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ نشان از رشد ۵/ ۱۳ درصدی دارد. در یازده ماه منتهی به بهمن ۹۷ تعداد ۳۱۱ فقره کارت بازرگانی از سوی این اتاق صادر شده بود. اتاق بازرگانی کرمان نیز با صدور ۲۴ کارت بازرگانی در بهمن ماه ۹۸ پنجمین میزبان تجار ایرانی بوده است. در دی ماه ۹۸ تعداد ۱۹ کارت بازرگانی در این اتاق صادر شده بود. بنابراین رشد ۳/ ۲۶ درصدی صدور کارت بازرگانی را در بازه زمانی یک ماهه شاهد بوده‌ایم. در عین حال، در یازده ماه منتهی به بهمن ۹۸ تعداد ۱۵۹ فقره کارت بازرگانی از سوی این اتاق صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ رشد ۷/ ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

تمدید کارت بازرگانی

در بهمن ماه سال ۹۸ تمدید کارت‌های بازرگانی به ۲ هزار و ۴۲۷ فقره رسیده است. البته در دی ماه ۹۸ این تعداد ۲ هزار و ۷۲۲ فقره بوده که نشان می‌دهد در بازه زمانی یک ماهه با افت ۸/ ۱۰ درصدی در تمدید کارت بازرگانی از سوی ۳۴ اتاق بازرگانی روبه‌رو بوده ایم. در مجموع در یازده ماه منتهی به بهمن ۹۸ تعداد ۱۹هزار و ۷۶۶ فقره کارت بازرگانی تمدید شده که نسبت به بازه مشابه سال ۹۷ رشد ۵/ ۱۱ درصدی را تجربه کرده است. در یازده ماه منتهی به بهمن ۹۷ تعداد ۱۷ هزار و ۷۳۱ فقره کارت بازرگانی تمدید شده بود. بیشترین رشد تمدید کارت بازرگانی در بازه زمانی یازده ماه منتهی به بهمن ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ مربوط به اتاق بازرگانی اراک است که توانسته رشد ۷/ ۷۰ درصدی را به نمایش بگذارد. بیشترین افت تمدید کارت بازرگانی نیز مربوط به اتاق بازرگانی ایلام است که افت ۴/ ۴۷ درصدی را در تمدید کارت بازرگانی رقم زده است.

اما از منظر تعداد کارت‌های بازرگانی تمدید شده طی بهمن ماه ۹۸، بیشترین تمدید کارت از سوی اتاق بازرگانی تهران صورت گرفته است. این اتاق بازرگانی در بهمن سال گذشته ۱۲۴۲ فقره کارت را تمدید کرده که نسبت به دی ماه همان سال افت ۲/ ۱۳ درصدی داشته است. در دی ماه نیز ۱۴۳۱ فقره کارت بازرگانی از سوی اتاق تهران تمدید شده بود. در عین حال، در یازده ماه منتهی به بهمن ۹۸ تعداد ۱۰ هزار و ۲ کارت بازرگانی از سوی این اتاق تمدید شده که نسبت به بازه مشابه سال ۹۷ رشد ۴/ ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. در یازده ماه منتهی به بهمن ۹۷ تعداد ۸ هزار و ۵۲۰ کارت بازرگانی تمدید شده بود.

اتاق بازرگانی اصفهان نیز در بهمن ماه سال گذشته، ۱۳۵ فقره کارت بازرگانی را تمدید کرده که نسبت به دی ماه همان سال رشد ۸/ ۵۸ درصدی داشته است. در یازده ماه منتهی به بهمن ۹۸، تعداد ۸۹۵ فقره کارت از سوی این اتاق تمدید شده که نسبت به بازه مشابه سال ۹۷ نشان از افت ۸/ ۱ درصدی دارد. در اتاق بازرگانی مشهد هم ۱۱۳ فقره کارت بازرگانی در بهمن ۹۸ تمدید شده که نسبت به دی ۹۸ حکایت از افت ۵ درصدی دارد. در عین حال، در یازده ماه منتهی به بهمن ۹۸ شاهد تمدید ۸۹۵ فقره کارت بازرگانی از سوی این اتاق بوده‌ایم که نسبت به بازه مشابه سال ۹۷ رشد ۱/ ۲۹ درصدی داشته است.

اتاق بازرگانی تبریز نیز با تمدید ۹۵ فقره کارت بازرگانی در رده بعدی قرار گرفته که نسبت به دی ماه ۹۸ افت ۹/ ۶ درصدی را تجربه کرده است. همچنین در یازده ماه منتهی به بهمن ۹۸ این اتاق بازرگانی ۸۰۳ فقره کارت بازرگانی را تمدید کرده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۲/ ۱۵ درصدی داشته است. تعداد ۶۸ فقره کارت بازرگانی نیز در شیراز تمدید شده که نسبت به دی ماه ۹۸ افت ۴/ ۲۸ درصدی داشته است. این اتاق در یازده ماه منتهی به بهمن ۹۸، تعداد ۶۴۲ فقره کارت بازرگانی را تمدید کرده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷، رشد ۱/ ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند