«توسعه تجارت و ارائه خدمات نوین بازرگانی در حوزه اصناف با رویکرد توسعه بازرگانی داخلی و حمایت همه جانبه از تولید ملی»، «ساماندهی نظام صنفی و شبکه‌های توزیع»، «تقویت حرفه‌ای و تخصصی واحدهای کوچک و متوسط بخش اصناف و هدایت به سمت فعالیت‌های تولیدی و صادرات‌گرا»، «افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری در نظام توزیع و بازار کالاها و خدمات مرتبط با نظام صنفی»، «پیگیری ایجاد اشتغال دراصناف با اولویت ایجاد اشتغال در صنوف تولیدی»، «تدوین خط‌مشی و برنامه‌های مربوط به اصلاح امور اصناف و همچنین پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها»، «تدوین راهکارهای مناسب برای ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات اصناف به مردم»، «الکترونیکی کردن امور سازمان‌های صنفی»، «تعامل سازنده و اثربخش با تشکل‌های بخش خصوصی به ویژه اتاق‌های اصناف»، «تسهیل و حمایت از شیوه‌های نوین کسب و کار در حوزه نظام صنفی»، «اقدام و کمک به بهبود مستمر فضای کسب و کار رقابتی درحوزه اصناف» و «طراحی، هماهنگی و ایجاد یکپارچگی در نظام توزیع و شرکت‌های پخش سراسری» ۱۲ سیاستی است که باید در دستورکار متولیان صنعت کشور قرار گیرد.