به گزارش اتاق ایران، بر این اساس، علیرضا اشرف، محسن محبی، حسین میر محمدصادقی و حسین نقره‌کار شیرازی به‌عنوان چهار نماینده اتاق ایران در انجمن نظارت بر نهمین دوره انتخابات اتاق‌های سراسر کشور حضور خواهند داشت. بر اساس ماده ۱۵ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، انتخابات هر یک از اتاق‌ها در یک روز انجام می‌شود و انتخابات سراسر کشور ظرف مدت یک ماه پایان می‌پذیرد. در تبصره یک این ماده، اتاق ایران مکلف شده است دو ماه قبل از پــایان هر دوره انتخابات هیات نمایندگان دوره بعد را برگزار کند. بر اساس تبصره ۲ این ماده برای انجام انتخابات نمایندگان اتاق تهران و شهرستان‌ها، یک انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از یک نفر نماینده از وزارت بازرگانی به معرفی وزیر بازرگانی و چهار نفر نمایندگان اتاق ایران به معرفی رئیس اتاق تشکیل می‌شود.