ابراهیم جمیلی افزود: بر آن هستیم تا با استفاده حداکثری از امکانات محدود جوانان را با محیط کارآفرینی و بخش‌خصوصی آشنا کنیم. وی ادامه داد: در این جشنواره به جوانان تمرکز بر شکوفایی استعدادها و نظم برای مطالعه و بروز خلاقیت‌ها را آموزش می‌دهیم. وی تصریح کرد: هدف سال آینده این جشنواره برگزاری در سطح بین‌المللی است و با حضور میهمانان خارجی برگزار می‌شود. ۵۷۰ ایده به دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان رسید و در دو مرحله مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله اول، با ارزیابی علمی ایده‌ها، ۴۵ ایده توانست به مرحله بعد راه پیدا کند. در مرحله دوم با ارزیابی داوران کسب و کار از این ایده‌ها،۱۰ ایده انتخاب شد و در مرحله نهایی با هم به رقابت پرداختند. از ۱۰ ایده نهایی ۶ ایده انتخاب شد که دانشگاه تهران و بنیاد جمیلی از آنها حمایت می‌کنند تا صاحبان آنها، ایده خود را تبدیل به کسب‌وکار کنند.