به گزارش روابط‌عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، در این نشست روسای اتحادیه‌ها و انجمن‌های آرد و نان و صاحبان کارخانه‌های آرد به بیان مشکلات و مسائل خود درخصوص گندم تحویلی پرداختند و پس از بررسی جوانب کار، با تشکیل کمیته‌ای مشترک از کارشناسان و ارزیابی کیفی شرکت بازرگانی دولتی ایران و بخش‌خصوصی برای ارزیابی کیفیت گندم‌ها و انجام آزمایشات موافقت شد. براساس این گزارش، در این نشست که با حضور یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران برگزار شد به مباحث مربوط به سامانه فروش آرد پرداخته شد. نمایندگان بخش‌خصوصی پیشنهاد دادند تا به موازات خرید آرد از سامانه‌ فروش آرد سایر مصارف، خرید طبق روال گذشته نیز انجام شود تا خریداران آرد بتوانند برای کار با سامانه آمادگی پیدا کنند. آموزش نانوایان برای کار با سامانه، پیشنهاد دیگر اتحادیه‌های نان بود که برای بهتر شدن امور با آن موافقت شد.