صادرات: براساس داده‌های اعلام شده در شش ماهه نخست سال 1397، میزان صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی 3 میلیون و 514 هزار تن به ارزش 3149 میلیون دلار بوده که از نظر وزن 2/ 6 درصد و از نظر ارزش 6/ 13 درصد کل صادرات کالاهای غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. میزان ارزش صادرات شش ماهه نخست سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/ 27 درصد افزایش داشته و در مقایسه با سال‌های قبل از آن بالاترین رقم بوده است.

اقلام عمده صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی شامل انواع میوه‌های درختی به ارزش 583 میلیون دلار و سهم ارزشی 5/ 18 درصد، انواع سبزیجات و محصولات جالیزی به ارزش 564 میلیون دلار و سهم ارزشی 9/ 17 درصد، زعفران 151 میلیون دلار و سهم ارزشی 8/ 4 درصد و ماهی به ارزش 117 میلیون دلار و سهم ارزشی 7/ 3 درصد از کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بوده است. بیشترین میزان صادرات (از نظر ارزش) به کشور‌های عراق با 8/ 40 درصد، افغانستان 8/ 13 درصد، امارات متحده عربی 8/ 6 درصد، پاکستان 7/ 5 درصد، فدراسیون روسیه 3 درصد، هند 6/ 2 درصد، آلمان 4/ 2 درصد، ترکمنستان 4/ 2 درصد، ترکیه درصد3/ 2 و کویت8/ 1 درصد اختصاص داشته است؛ که در مجموع 6/ 81 درصد کل ارزش صادرات بخش کشاورزی کشورمان را به‌خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر متوسط قیمت هر تن کالاهای صادراتی بخش کشاورزی 896 دلار بوده که در مقایسه با متوسط قیمت هر تن کالاهای صادراتی غیر نفتی کشور (408 دلار) 120 درصد بیشتر است. متوسط ارزش گمرکی هر دلار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی صادراتی در شش ماه نخست سال 97 معادل 41943 ریال لحاظ شده است.

واردات: اما میزان واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در شش ماه نخست سال جاری 9 میلیون و 625 هزار تن به ارزش 5297 میلیون دلار بوده که به ترتیب از نظر وزن 3/ 59 درصد و از نظر ارزش 9/ 23 درصد کل واردات کشور را شامل می‌شود. میزان ارزش واردات 5/ 6 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل و در مجموع 6 درصد کمتر از میانگین سال‌های برنامه پنجم توسعه بوده است.

اقلام عمده وارداتی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در شش ماه نخست سال 97، شامل ذرت 971 میلیون دلار و سهم ارزشی 3/ 18 درصد، برنج به ارزش 967 میلیون دلار و سهم ارزشی 2/ 18 درصد، دانه سویا به ارزش 705 میلیون دلار و سهم ارزشی 3/ 13 درصد، روغن نباتی به ارزش 462 میلیون دلار و سهم ارزشی 7/ 8 درصد، گوشت قرمز به ارزش 358 میلیون دلار و سهم ارزشی 8/ 6 درصد، انواع میوه به ارزش 242 میلیون دلار و سهم ارزشی 6/ 4 درصد، جو به ارزش 219 میلیون دلار و سهم ارزشی 1/ 4 درصد و کنجاله دانه‌های روغنی به ارزش 249 میلیون دلار و سهم ارزشی 7/ 4 درصد از کل ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بوده که در مجموع 7/ 78 درصد ارزش واردات بخش کشاورزی را شامل می‌شوند. متوسط قیمت هر تن کالاهای وارداتی این بخش در شش ماه نخست سال 97 معادل 550 دلار است که در مقایسه با متوسط قیمت هر تن کالاهای وارداتی کل کشور (1368 دلار) 8/ 59 درصد کمتر است. متوسط ارزش گمرکی هر دلار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی وارداتی 41233 ریال لحاظ شده است.

کشورهای عمده طرف معامله از نظر ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از آنها به ترتیب شامل هند 897، سوئیس 700، امارات متحده عربی 496، سنگاپور 439، هلند 371، انگلستان 360، برزیل 227، ترکیه 203، فدراسیون روسیه 197 و پاکستان 173 میلیون دلار است که در مجموع حدود 7/ 76 درصد کل ارزش واردات کشورمان را به خود اختصاص داده‌اند. تراز تجاری:  اما تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در شش ماه نخست سال 1397، نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/ 32 درصد بهبود یافته است (ارزش صادرات 1/ 27 درصد افزایش و ارزش واردات 5/ 6 درصد کاهش داشته است). کسری تراز تجاری شش ماه نخست سال 97 نیز نسبت به میانگین سال‌های برنامه پنجم معادل 8/ 19 درصد بهبود داشته است.