وی در ارتباط با میزان مصرف گاز کشور نیز گفت: یک درخت ۱۰ساله می‌تواند در یک سال، دی اکسیدکربن حاصل از سوخت ۰۵/ ۱۱ مترمکعب گاز طبیعی را جذب کند. صرفه جویی در مصرف گاز به میزان ۰۵/ ۱۱ مترمکعب در سال معادل کاشتن یک درخت است و به ازای هر دستگاه بخاری هرمتیک ۱۲۰۰ مترمکعب گاز در سال صرفه‌جویی می‌شود که معادل کاهش ۳۶/ ۲ تن گاز کربن دی‌اکسید حاصل از احتراق است.پیروی افزود: هر درخت سالانه میزان ۷۷/ ۲۱ کیلوگرم دی‌اکسیدکربن را جذب می‌کند، بنابراین استفاده از دستگاه بخاری هرمتیک معادل کاشت ۱۰۸ اصله درخت در سال است.وی در توضیح بیشتر عملکرد این نوع بخاری‌ها گفت: این محصول از عملکرد احتراق بهتری برخوردار است و به‌دلیل هوشمند بودن، متناسب با دمای مورد نیاز مصرف‌کننده روشن و خاموش می‌شود و از مصارف بیهوده در اثر گرمای بیش از اندازه جلوگیری می‌کند.