در این دوره ۳۲۸ سازمان مردم‌نهاد از سراسر جهان شرکت کردند که شامل ۱۷۲سازمان از آمریکا، ۲۴سازمان از اروپا، ۵۱سازمان از آفریقا و۸۱سازمان از آسیا است. محک نیز به‌طور داوطلبانه برای مطابقت عملکرد خود با استانداردهای جهانی و اطمینان از بهترین شیوه صرف کمک‌های مردمی در این ارزیابی شرکت کرده است. آراسب احمدیان، مدیرعامل محک درباره گواهینامه استاندارد  NGO Benchmarking توضیح داد: این استاندارد براساس آنالیز عملکرد ۲۵ سازمان بزرگ غیردولتی توسط شرکت SGS شکل گرفته است و چارچوب بهترین شیوه‌های اداره سازمان‌های غیردولتی در سطح بین‌المللی را ارائه می‌دهد.