براساس مقررات بین‌المللی هر پرواز عبوری از آسمان کشور براساس میزان ماندگاری در آسمان و وزن هواپیما مکلف است مبلغی را به شرکت فرودگاه‌ها بپردازد. اطلاعات کلیه طرح‌های پروازی با سیستم عوارض عبوری پردازش شده و با کمک داده‌های دریافتی از مرکزکنترل و با نسبتی از وزن هواپیما و مسافت طی شده روی فضای ایران، مقدار عوارض آن محاسبه می‌شود. بنابراین افزایش تعداد پروازهای عبوری از آسمان کشور به معنای افزایش درآمد ارزی ایران خواهد بود. آمارها نشان می‌دهد تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ رشد داشته و این رشد تقریبا در تمام ماه‌ها پایدار بوده است. براساس آمار، تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران در سال ۱۳۹۵، ۳۸۲ هزار و ۱۶۲ سورتی بوده که این تعداد در سال ۱۳۹۶ با ۱۲ درصد رشد به ۴۲۶ هزار و ۶۸۴ سورتی رسیده است. همچنین تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران در تمام ماه‌های سال ۹۶ به غیر از اسفند، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته‌اند. در اسفند ۱۳۹۶ تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران با کاهش ۸/ ۵ درصدی از ۳۱ هزار و ۹۹۳ سورتی به ۳۰ هزار و ۱۲۶ سورتی رسیده است.