براساس این گزارش، در مرحله ابتدایی، صاحب کالا یا اظهارکننده در کارتابل مربوطه در پنجره واحد تجارت فرامرزی، نسبت به ثبت صدور مجوز بارگیری، ثبت اطلاعات حامل، ثبت توزین، ثبت بیجک، مراحل درب خروج و بیجک بین اقدام می‌کند. در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح دو (زرد) تعیین شود، نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدا صادرات (به استثنای اظهارنامه‌هایی که گمرک مبدا و مرز خروج یکسان باشد) و توزین و الصاق پلمب در گمرک مبدا (داخلی) نیست. در این مسیر در ابتدا بررسی اسنادی اظهارنامه‌های کنترل سطح دو توسط گمرک مبدا انجام می‌پذیرد. سپس صاحب کالا یا اظهارکننده در کارتابل مربوطه در پنجره واحد تجارت فرامرزی، با لحاظ کردن قفل سیستمی روی مجوزها نسبت به ثبت صدور مجوز بارگیری، ثبت اطلاعات حامل، ثبت توزین، ثبت بیجک، مراحل درب خروج و بیجک بین اقدام می‌ کند، در صورت نیاز به تعیین ماهیت یا تغییر مسیر وفق مقررات انجام شود.

همچنین در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح سه (قرمز) تعیین شود، اگر واحد بازرگانی و غیرتولیدی باشد، ابتدا باید از سوی کارشناس مربوطه، نوع حمل از ارزیابی در محل به حمل یکسره یا قبض انبار (کالاهای تعریف شده طی بخشنامه مربوطه) تغییر داده شود و موضوع طی اعلام نظر به صاحب کالا ارسال شود. سپس صاحب کالا نسبت به ثبت اطلاعات حامل و اطلاعات وزن در پنجره واحد تجارت اقدام و مابقی مراحل شامل ارزیابی و ثبت‌نظر ارزیابی، الصاق پلمب، باسکول، بیجک، مراحل درب خروج و بیجک بین در سامانه جامع گمرکی، توسط گمرک صورت می‌گیرد. در عین حال اگر واحد تولیدی باشد، نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدا صادرات (به استثنای اظهارنامه‌هایی که گمرک مبدا و مرز خروج یکسان باشد) و نیز نیازی به توزین در گمرک مبدا (داخلی) نیست. بعد از مراحل ارزیابی و ثبت‌نظر، الصاق پلمب و ثبت شماره پلمب در اعلام نظر در سامانه جامع، مراحل بعدی شامل ثبت صدور مجوز بارگیری (با لحاظ کردن قفل سیستمی روی مجوزها)، ثبت اطلاعات حامل، ثبت توزین، ثبت بیجک توسط صاحب کالا در کارتابل مربوطه و تا زمان سیستمی شدن ثبت شماره پلمب در پنجره واحد تجارت فرامرزی، مراحل درب خروج و بیجک بین در سامانه جامع گمرکی، توسط گمرک صورت می‌پذیرد.