به‌گزارش «پایگاه خبری اتاق ایران»، در ابتدای این نشست، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران با اشاره به وظایف جدید این کمیسیون گفت: کمیسیون براساس مصوبه اعضا به سه کارگروه «رقابت»، «خصوصی‌سازی» و «سلامت اداری» تقسیم شده است. حسن فروزان‌فرد، مهم‌ترین ماموریت کارگروه رقابت را شناسایی گلوگاه‌های ایجاد انحصار در فضای کسب‌وکار کشور، کمک به رفع موانع رقابت از طریق ارائه سیستم‌های پیشنهادی ارتقا و بهبود قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مهم‌ترین ماموریت کارگروه خصوصی‌سازی را شناسایی آسیب‌های خصوصی‌سازی و ارائه بسته‌های مشورتی به قانون‌گذار و مجری خصوصی‌سازی و همچنین نهادهای نظارتی برای رفع نواقص خصوصی‌سازی در کشور دانست.

وی همچنین مهم‌ترین ماموریت کارگروه سلامت اداری را بیانیه ماموریت کارگروه سلامت اداری، شناسایی مصادیق فساد اداری موجود در کشور، دسته‌بندی فساد اداری درون دولت و فساد اداری در روابط بین دولت و شهروندان و کمک به رفع گلوگاه‌های فساد اداری از طریق ارائه برنامه به متولیان برشمرد. فروزان‌فرد در ادامه گفت: کمیسیون درنظر دارد در چند حوزه فعالیت خود را به‌طور کارشناسی پیش ببرد؛ محاسبه و رتبه‌بندی درجه رقابت و انحصار در رشته فعالیت‌های مختلف و گزارش‌دهی در سطح ملی، کمک به ایجاد یک نظام جامع ارزیابی عملکرد در زمینه شفاف‌سازی عملکرد دولت و بررسی نقش بخش‌خصوصی در توسعه سلامت اداری و تهیه بسته پیشنهادی برای کاهش فساد اداری از سوی فعالان اقتصادی از جمله این فعالیت‌ها است.