در میان گمانه‌زنی‌های مطرح شده درخصوص گزینه‌های احتمالی ریاست اتاق ایران اخیرا نام محسن نهاوندیان و علینقی خاموشی نیز به گوش می‌رسد. هرچند این دو گزینه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیستند. اما تنها راه ورود آنها به کارزار انتخابات ریاست اتاق، معرفی این دو نفر به‌عنوان دو عضو دولتی پارلمان بخش خصوصی است. این امر نیز مستلزم تغییر در ترکیب نمایندگان دولتی اتاق است، به گونه‌ای که دو نفر حذف و این دو نفر جایگزین آنها شوند. البته بعید به نظر می‌رسد که دولت، دو رقیب را همزمان وارد یک میدان رقابت کند.

حمید حسینی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در روزنوشت روز شنبه خود از رایزنی با دو گزینه برای ورود به عرصه انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران خبر داد. البته وی نام این دو نفر را فاش نکرده است.

اعضای شورای روسای کمیسیون‌های اتاق ایران طی نشستی، انتخابات ریاست جدید اتاق بازرگانی را مورد بررسی قرار داده و ۳۰ شاخصه را برای ریاست اتاق تعریف کردند. همچنین در این نشست پیشنهاد شده که این انتخابات ۴۸ ساعت پس از جلسه ۳۱ مرداد هیات نمایندگان، برگزار شود. برخی از این شاخص‌ها عبارتند از: برآمده از بخش خصوصی واقعی، صاحب کسب‌وکار و برند موفق، تسلط به فضای کسب‌وکار، سابقه فعالیت در تشکل‌های استانی و ملی، سابقه موفقیت در اداره تشکل‌ها وتوانایی برقراری ارتباط مناسب و موثر با قوا. به نظر می‌رسد چنانچه این معیارها، اساس انتخاب رئیس باشد، گزینه‌های این صندلی محدودتر می‌شود.

با توجه به اینکه دستورکار جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران برای ۳۱ مرداد صادر شده است، امکان برگزاری این انتخابات در این جلسه وجود ندارد و منتفی است.