گروه بازرگانی: اولین فهرست فعالان مجاز اقتصادی با هماهنگی‌های به‌عمل آمده با وزارت جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی از سوی گمرک ایران به گمرک روسیه ارسال شد. این اقدام برای اجرای پایلوت کریدور سبز گمرکی صورت گرفته است. کریدور سبز (تسهیل) گمرکی میان روسای کل گمرکات ایران و روسیه چندی پیش امضا شد و با اجرای آن تسهیلات ویژه‌ای برای تسهیل و تسریع تشریفات گمرکی کالا در گمرکات کشور فراهم شد. بنابراین گزارش، پس از اجرای آزمایشی طرح مذکور متعاقبا فهرست بعدی با هماهنگی با بخش‌های مختلف جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی از سوی گمرک ایران ارسال خواهد شد. این گزارش می‌افزاید، فعالان اقتصادی معرفی شده از بازرسی فیزیکی در گمرک روسیه معاف شده و در کانال سبز قرار گرفته‌اند و در اسرع وقت کالاهای صادراتی آنها ترخیص می‌شود.