سیم‌کارت‌های همراه اول، تالیا و ایرانسل بدون نوسان قیمت در بازار پنج منطقه تهران عرضه می‌شود.

میانگین قیمت سیم‌کارت‌های 0912 در پنج منطقه تهران به شرح زیر است:
کد ۱ تا سقف پنج‌میلیون و ۸۰۰‌هزار ریال به فروش می‌رسد. سیم‌کارت صفر کدهای۲ و۳ به بهای پنج‌میلیون و ۸۰۰‌هزار ریال و پنج‌میلیون و ۲۰۰‌هزار ریال به فروش می‌رسد.
در همین حال سیم‌کارت کارکرده کدهای 2 و 3 به ترتیب به بهای چهار‌میلیون ریال و سه‌میلیون و 400‌هزار ریال فروخته می‌شود.
همچنین سیم‌کارت‌های صفر کدهای ۴، ۵، ۶ و ۷ به ترتیب با قیمت سه‌میلیون و ۷۵۰‌هزار ریال، سه‌میلیون و ۷۰۰هزار ریال، سه‌میلیون و ۴۵۰‌هزار ریال و سه‌میلیون و ۳۰۰‌هزار ریال معامله می‌شوند.
سیم‌کارت کارکرده کدهای فوق نیز با بهای دو‌میلیون و 800هزار ریال، دو‌میلیون و 800هزار ریال، دو‌میلیون و 600‌هزار ریال و دو‌میلیون و 500‌هزار ریال در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.
سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری ایرانسل به ترتیب به بهای یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار ریال و ۱۰۰‌هزار ریال به فروش می‌رسد.
در همین حال سیم‌کارت صفر تالیا نیز به بهای 550‌هزار ریال در بازار سیم‌کارت تهران به فروش می‌رسد.