شرکت موشک‌سازی الون ماسک روز پنج‌شنبه با ارسال فالکون هوی به فضا و بازگشت سه بوستر موشک به زمین برای نخستین بار، تاریخ ساز شد. دو قسمت موشک در خشکی فرود آمدند. اما قسمت مرکزی آن در دریا فرود آمد. شرکت اسپیس‌ایکس به کمک سیستمی به نام cotograbber که روی کشتی قرار دارد، این قسمت موشک را در دریا شکار کرد تا آن را به خشکی ببرد. اما طی این سفر همزمان با تلاطم دریا، ارتفاع امواج سبب شد قسمت مرکزی موشک از روی کشتی واژگون شود. در بیانیه شرکت اسپیس ایکس آمده است: تیم احیای شرکت اسپیس ایکس به دلیل شرایط نامساعد دریا نتوانست قسمت مرکزی موشک را در مسیر بازگشت به بندر کاناورال روی عرشه حفظ کند. همزمان با بدتر شدن شرایط و بالا آمدن سطح آب، بوستر تکان خورد و در نهایت در حالت ایستاده باقی نماند. هرچند ما امیدواریم بوستر را صحیح و سالم به مقر بازگردانیم، امنیت تیم همیشه اولویت ماست. در حال حاضر فالکون هوی قدرتمندترین موشک جهان است.