این رویدادها بیشتر مرتبط با تعقیب و آزار به وسیله پهپادها بود. در یکی از گزارش‌ها حوادث مربوط به جنوب شرقی ولز، افراد شکایت داشتند پهپاد از آنها فیلمبرداری کرده است. در کمبریج شایر نیز گزارش‌هایی از پهپادی ثبت شده بود که پینت بال در باغ‌های افراد پرتاب می‌کرد. طبق قوانین فعلی انگلیس، پهپادهای تحت کنترل راهبران نباید از فاصله ۵۰ متری به فرد، کشتی، وسیله نقلیه و ساختمان نزدیک‌تر شوند. همچنین با تصویری که با دوربین پهپاد ثبت می‌شود نیز تحت قانون حفاظت از حریم شخصی برخورد می‌شود.