مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با بیان اینکه تدوین مقررات واگذاری تلفن بین‌الملل مجددا در دستور کار قرار گرفته و به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال شده است، افزود: در این زمینه پیشنهاد شده است که این موضوع از اپراتورها نیز نظرخواهی شود و در نهایت پس از اعمال نظرات این بخش، پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن بین‌الملل نهایی شده و در سال ۹۸ واگذار شود. وی هدف از اجرای این طرح را خروج شرکت ارتباطات زیرساخت از بخش‌هایی از ارائه خدمات تلفن بین‌الملل و واگذاری آن به بخش خصوصی اعلام کرد و گفت: البته درهرصورت همچنان بخشی از کار، در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت باقی می‌ماند چراکه طبق قانون، ترافیک ارتباطات باید تحویل زیرساخت شود و از شبکه زیرساخت خارج و به بین‌الملل تحویل داده شود.

عباسی‌شاهکوه با بیان اینکه با انجام این طرح، دخالت زیرساخت در پروژه‌های مربوط به ارتباطات صوتی ایران و خارج، کاهش می‌یابد، ادامه داد: در مدل پیشنهادی ارائه شده به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بخشی از ارائه خدمات تلفن بین‌الملل که مربوط به انعقاد قرارداد با کریرهای خارجی (اپراتورها) می‌شود، به بخش خصوصی واگذار می‌شود. به این معنی که اپراتورها از نظر قیمت با هم به توافق می‌رسند و خدمات ارائه می‌دهند. تنها در زمان عبور ترافیک، ردشدن از مسیر زیرساخت، انجام می‌پذیرد.