وزیر ارتباطات، پیاده‌سازی نظام ارجاع را موضوع مهمی دانست و گفت: اگر همه سیستم‌ها الکترونیکی شود اما نظام ارجاع اصلاح نشود کیفیت مورد نظر به وجود نمی‌آید و در بحث دولت الکترونیک از نظر سلامت و بهداشت مناطق شهری مشکلی نداریم و در بحث بهداشت روستایی ۶۰درصد مراکز بهداشت متصل به دولت الکترونیک هستند. وی ادامه داد: هزار و ۳۱۷مرکز بهداشت متصل به دولت الکترونیک در کشور داریم و در رابطه با بودجه، یک هزار میلیارد تومان در بحث توسعه سلامت الکترونیکی پیشنهاد شد که امیدواریم موافقت و با نظارت ما در استانها هزینه شود.