سیستم احراز هویت با رگ به‌صورت معمول از یک سیستم کامپیوتری استفاده می‌کند تا شکل، اندازه و محل رگ‌های موجود در دست یک فرد را اسکن کند. هر بار این الگوها توسط سیستم باید بررسی شوند. برای فریب چنین سیستم پیچیده‌ای، محققان با یک دوربین SLR بهینه شده ۲۵۰۰ عکس از دست مورد استفاده گرفتند. فیلتر infrared این دوربین حذف شده بود تا رگ‌های قرار گرفته درون دست بهتر مشخص شود. سپس با بهره‌گیری از این تصاویر دستی مومی ساختند و تمامی رگ‌های موجود را به خوبی درون آن بازسازی کردند. دست بازسازی شده با موم به قدری خوب در آمده بود که توانست سیستم را فریب دهد.البته روشی را که این محققان از آن استفاده کرده‌اند هر شخصی به راحتی نمی‌تواند مورد آزمایش قرار دهد. این تعداد تصویربرداری از زاویه‌های درست بدون آنکه دسترسی کافی به دست مورد نظر داشته باشید کار راحتی نیست.