سوالات در پنج دسته کلی محلی، خرید و فروش، هدایت و مسیریابی، کسب اطلاعات و صدور فرمان طبقه‌بندی شده‌اند. بر همین مبنا گوگل‌هوم ۹/ ۸۷ درصد سوالات را درست پاسخ داده و ۱۰۰ درصد سوالات را به خوبی متوجه شده است. سیری با ۶/ ۷۴ درصد پاسخ درست و ۶/ ۹۹ درصد درک درست در رتبه دوم است. رتبه سوم با ۵/ ۷۲ درصد پاسخ درست و ۹۹ درصد درک درست به الکسا رسیده و رتبه چهارم با ۴/ ۶۳ درصد پاسخ درست و ۴/ ۹۹ درصد درک درست متعلق به کورتانا است. از نظر دقت عملکرد در ۵ حوزه نام برده شده ،گوگل‌هوم در تمام موارد به‌جز صدور فرمان رتبه اول را کسب کرده است و هوم‌پد اپل در تمام موارد به‌جز مورد کسب اطلاعات رتبه دوم را کسب کرده است. بنابراین به‌رغم پیشتازی آمازون در زمینه ارائه این فناوری، گوگل برتری را در اختیار گرفته است.