این اگزواسکلتون برای آموزش‌های توانبخشی در بیمارستان‌ها به کار می‌رود و علاوه بر آن افراد ناتوان می‌توانند در خانه و برای مراقبت از خود از آن استفاده کنند. روبات مذکور شامل سیستم کامل کنترل و حرکت، یک جفت عصای زیربغل هوشمند، سیستم هوشمند حاوی چند حسگر و ساختار انعطاف‌پذیر مفاصل است. افراد معلول یا ناتوان می‌توانند با کمک این اگزواسکلتون راه بروند. این اگزواسکلتون انعطاف‌پذیر یک محصول فناورانه است که از نوآوری در حوزه‌های مختلف استفاده می‌کند و قابلیت حرکت کاربر را ارتقا می‌دهد. این نسخه در مقایسه با روبات‌های اگزواسکلتون معمول، یکپارچه، هوشمند و ایمن است.