همچنین حدود ٥٨ درصد افراد ١٥ ساله و بیشتر باسواد طی سال قبل از آمارگیری، مطالعه کتاب غیردرسی داشته‌اند. سرانه مطالعه کتاب غیردرسی افراد ١٥ ساله و بیشتر باسواد هفت ساعت و ٤١ دقیقه در ماه بوده است که از این میزان سرانه ماهانه مطالعه قرآن و ادعیه سه ساعت و هفت دقیقه بود. ۹/ ۲۹ درصد از افراد ١٥ ساله و بیشتر باسواد، در ماه قبل از آمارگیری روزنامه مطالعه کرده‌اند. سرانه ماهانه مطالعه روزنامه افراد ١٥ ساله و بیشتر باسواد، یک ساعت و ٢٧ دقیقه بوده است. سرانه تماشای برنامه‌های سیمای ایران توسط افراد ١٥ ساله و بیشتر، چهار ساعت و ٥٢ دقیقه در روز بوده است.