آمارها نشان می‌دهد که هم اکنون تعداد ۹۰ میلیون و ۵۵۶هزار و ۷۹۳ مشترک موبایل در کشور به ثبت رسیده و ضریب نفوذ این فناوری در کشور ۱۱۰ درصد است. در همین حال ۶۴/ ۸۲درصد جاده‌های کشور از جمله جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی تحت پوشش موبایل قرار دارند. این در حالی است که تعداد مشترکان موبایل در سال ۹۶ حدود ۵/ ۸۸ میلیون نفر بود و ضریب نفوذ موبایل در این سال نیز ۱۱۰ درصد گزارش شده است.  براساس این آمار، تعداد مشترکان تلفن همراه در سال ۹۲ حدود ۶۴ میلیون نفر بود که در سال ۹۳ به ۷۱ میلیون، در سال ۹۴ به ۷۶ میلیون و در سال ۹۵ به ۸۳ میلیون نفر رسید و طی این سال‌ها روند رو به رشدی را درخصوص افزایش تعداد مشترکان موبایل و سیم‌کارت شاهد بودیم. درهمین حال ضریب نفوذ موبایل در سال ۹۲ حدود ۸۳ درصد و در سال ۹۳ حدود ۹۱ درصد بوده است. همچنین درسال ۹۴ ضریب نفوذ موبایل به ۹۶ درصد و درسال ۹۵ ضریب نفوذ به ۱۰۴ درصد رسیده است. شواهد نشان می‌دهد که درسال ۹۶ و ۹۷ (تاکنون) ضریب نفوذ موبایل درکشور حدود ۱۱۰ درصد گزارش شده که این رقم از توقف رشد و نیز اشباع شدن جامعه از دسترسی به موبایل حکایت دارد.