روش اجرای این دستورات بدون صدا (SilentVoice) به این صورت است که دستگاه مذکور و مجهز به چنین فناوری نوینی می‌تواند جریان هوایی را که هنگام صحبت کردن افراد از دهان و بینی‌شان خارج می‌شود، ذخیره کرده و بر اساس نوع این جریان هوا، اصوات مختلف زبانی به‌کار رفته در سخنان کاربران را تشخیص داده و اجرایی کند. این فناوری حساسیت فوق‌العاده زیادی دارد و به همین علت هم هست که می‌تواند دستورات بدون صدای کاربران را نیز شناسایی کند. این فناوری فوق هوشمند همچنین قابلیت شناسایی و حذف صداهای اضافه محیط پیرامون را نیز دارد و دستورات آنها را با دقت بیشتر و احتمال خطای کمتری اجرا می‌کند. این تکنولوژی بدون شک در صورت موفقیت در مراحل آزمایشی گزینه بعدی برای جایگزینی فناوری دستیارهای صوتی هوشمند کنونی خواهد بود و برای آن دسته از کاربرانی که ناشنوا هستند نیز کاربرد بسیاری خواهد داشت و پیش بینی می‌شود که استقبال بی نظیر و کم سابقه‌ای از این تکنولوژی شود.