محققان موسسه فناوری SLIGO در ایرلند یک برنامه جدید با هدف آماده‌سازی دانشجویان برای همکاری با روبات‌ها در آینده ایجاد کرده‌اند. همچنین این گروه از محققان با چند دانشگاه اروپایی روی تحقیقی به نام روبات‌های اجتماعی کار می‌کنند. چنین روبات‌هایی برای همکاری با انسان، به‌خصوص در رشته‌های پرستاری، درمانگری و مددکاری به کار گرفته می‌شوند. به هر حال محققان موسسه Sligo نخستین گروه در جهان هستند که روبات‌ها را وارد حوزه آموزشی می‌کنند. به این ترتیب معلمان آینده و کارمندان بخش خدمات درمانی و مددکاری برای ورود روبات‌ها به حوزه مشاغل مختلف آماده می‌شوند و راحت‌تر با آنها همکاری می‌کنند. این پروژه سه ساله هنوز در مراحل اولیه است.  این در حالی است که بسیاری افراد از همکاری با روبات‌ها بیمناک هستند، زیرا می‌ترسند شغل خود را از دست بدهند.