اما پس از آن توئیتر توجه به این مساله را کاهش داده است. در مقابل فیس‌بوک تلاش برای مقابله با اخبار جعلی را افزایش داده است. عمده این تلاش‌ها مربوط به شناسایی سایت‌های منتشرکننده اخبار جعلی و مسدود کردن آنها بوده است. در مقام مقایسه فیس‌بوک ۶۰ درصد بیشتر از توئیتر برای مسدود کردن سایت‌های مذکور تلاش کرده است. این نتیجه‌گیری بر مبنای شناسایی ۵۷۰سایت منتشرکننده اخبار جعلی صورت گرفته که خبرهایشان کم‌وبیش مورد توجه قرار گرفته بود. نکته قابل تامل دیگر اینکه اخبار جعلی هر ماه در توئیتر بین ۴ تا ۶ میلیون بار بازنشر می‌شدند، اما این رقم در فیس‌بوک از سال ۲۰۱۶ رشد چشمگیری یافته و به حدود ۲۰۰ میلیون بار رسید که مشابه با میزان بازنشر اخبار واقعی و غیردروغین بوده است. البته به‌رغم همه تلاش‌های انجام شده اخبار جعلی فیس‌بوک هنوز تا ۷۰ میلیون بار در ماه بازنشر می‌شوند.