محققان می‌گویند روش مذکور مبتنی بر تکنیکی موسوم به مدل‌سازی متوالی است که در قالب آن فرآیند رفتاری فرد با استفاده از صدا یا متن و تنها با استفاده از ۱۴۲ جمله قابل بررسی و تحلیل است. این شبکه هوش مصنوعی بر مبنای اطلاعاتی که به تدریج از نمونه‌های مختلف مورد بررسی جمع‌آوری می‌کند، ارتقا می‌یابد و می‌تواند با دقت بیشتری افراد افسرده را شناسایی کند. الگوی یادشده به اندازه‌ای دقیق است که می‌تواند برای شناسایی کلماتی خاص و همین طور الگوهای ویژه گفتاری که نشان‌دهنده افسردگی است، به کار رود. شبکه هوش مصنوعی یادشده نشان می‌دهد که افراد مبتلا به افسردگی آهسته‌تر از افراد عادی سخن می‌گویند و کلمات را با فاصله نسبتا زیادی از یکدیگر ادا می‌کنند.