مانده کل تسهیلات پرداختی به ۱۱۲۹ شرکت دانش‌بنیان تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۷ معادل ۳/ ۶۲۲۳۱ میلیارد ریال معادل پرداخت میانگین ۱/ ۵۵ میلیارد ریال به هر شرکت است که بیشترین مانده به بانک‌های ملی(۴/ ۱۲۰۵۷ میلیارد ریال) و صادرات (۹/ ۸۵۴۴میلیارد ریال) تعلق دارد. مانده مطالبات غیرجاری به میزان ۳/ ۱۰۴۲۱میلیارد ریال بود که این میزان متعلق به ۱۷۸ شرکت دانش‌بنیان و معادل ۷/ ۱۶ درصد کل مانده تسهیلات است.  مانده مطالبات غیر جاری شامل ۳/ ۲۶۸۹ ریال سررسید گذشته برای ۸۵ شرکت، ۲۲۵۰۱ میلیارد ریال معوق برای ۴۱ شرکت و ۵۴۸۱ میلیارد ریال مشکوک‌الوصول است که به ۵۲ شرکت اختصاص دارد. این تسهیلات با حمایت معاونت علمی و فناوری و در راستای تحقق حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی شبکه بانکی کشور پرداخت شده است.