محققان سیستم شبیه‌ساز کامپیوتری یک دست روباتیک را به نحوی آموزش دادند که با استفاده از روش آزمون و خطا، حرکات جدیدی را بیاموزد که مجموعه‌ای از داده‌های یک دست روباتیک را شامل شود. این دست روباتیک نیاز به هیچ گونه دخالتی از جانب انسان‌ها ندارد. گرچه که جابه جا کردن اشیا یک کار معمولی در زندگی روزمره انسان‌ها است، ولی این امر هنوز برای روبات‌ها یک چالش محسوب می‌شود.  روبات‌های مدرن امروزی برای انجام وظایف خاصی طراحی شده‌اند و عمدتا قادر به استفاده از دستگاه پیچیده‌ای موسوم به «end effector» نیستند. «end effector» دستگاهی است که در انتهای بازوی روباتیک قرار می‌گیرد و برای برقراری ارتباط با محیط اطراف طراحی شده است.  محققان این پروژه گفتند: ما روشی را ایجاد کردیم که بتوان آن را در یک روبات استفاده کرد. محققان در ابتدا یک دست شبیه‌سازی شده در سیستم تولید کردند که به آن گفته شد که روش‌های متفاوتی برای برداشتن یک مکعب را امتحان کند.

هدف از این کار این بود که تمام ابعاد مکعب نشان داده شود. در هر بعد این مکعب یک حرف متفاوت نوشته شده بود. هر بار که این دست مجازی این مکعب را می‌چرخاند و یک حرف متفاوت را نشان می‌داد، محققان یک امتیاز مثبت به آن می‌دادند و هر بار که این دست به اشتباه این مکعب را می‌چرخاند و حروف تکراری را به نمایش می‌گذاشت، سیستم یک امتیاز از آن کسر می‌کرد.  این دست مجازی خود به تنهایی قادر بود برخی از حرکاتی که انسان انجام می‌دهد، مانند چرخاندن مکعب را خود انجام دهد. زمانی که محققان عملکرد خوب این دست مجازی را دیدند، آن را در یک دست روباتیک اعمال کرده و انتقال دادند. این دست روباتیک «Shadow Dexterous Hand» نام دارد. محققان معتقدند این مطالعه می‌تواند به‌عنوان مثالی مهم برای الگوریتم‌های «یادگیری عمیق» (deep learning ) باشد. این روبات می‌تواند توسط شرکت‌هایی که به دنبال «خودکارسازی» تجهیزات کار خود هستند، مورد استفاده قرار گیرد.