سازمان دارپا به تازگی مشغول اجرای پروژه SHRIMP PROGRAM است. این نام اختصاری برای پلت‌فرم‌های میکروروباتیک مستقل با طیف کوتاه است. این پروژه در حقیقت تلاش برای ساخت روبات‌های نوین به اندازه حشرات است. چنین روبات‌هایی می‌توانند در محیط‌های مختلفی کارآمد باشند که روبات‌های بزرگ‌تر قادر به فعالیت نیستند. درهمین راستا این سازمان با برگزاری یک چالش به دنبال پیشنهاد‌ها برای ساخت روبات‌هایی با وزن کمتر از یک گرم و کوچک‌تر از یک سانتی متر مکعب است. میکروروبات‌های انتخابی در مجموعه‌ای از مسابقات مشابه المپیک و در رشته‌هایی مانند حمل سنگ، پرش از روی مانع، بلند شدن عمودی از زمین، حمل بار و... با یکدیگر رقابت می‌کنند. رونالد پولکاویچ مدیر برنامه SHRIMP دارپا می‌گوید: به‌طور کلی این برنامه به دنبال نوآوری در بحث مواد عملگر (actuator)، مکانیزم‌های آن و سیستم‌های کوچک و فشرده نیرو در روبات‌هایی با ابعاد میلی‌متری و سانتی‌متری است.