وی افزود: برنامه‌ای تحت‌عنوان الکترونیکی کردن ۱۰۰درصد خدمات تعریف‌شده و بر این اساس سازمان اداری و استخدامی تاکنون یک‌هزار و ۸۰۰خدمت دستگاه‌های اجرایی را شناسنامه‌دار کرده که باید به‌صورت الکترونیکی ارائه شود. سراییان گفت: ضرورت انجام تکالیف قانونی از یک‌سو و از سوی دیگر کمبود منابع مالی بستر مناسبی را برای حضور بخش خصوصی در این عرصه فراهم کرده است. به هر حال یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در اجرای پروژه‌ها، تامین منابع مالی است که این مهم توسط مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تصویب دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات الکترونیکی تسهیل شده که طی این مصوبه دستگاه‌ها می‌توانند پروژه‌های خدمات الکترونیکی خود را در چارچوب قوانین به بخش غیردولتی و تعاونی‌ها واگذار کنند.