وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: امروزه اپلیکیشین‌ها در گوشی‌های موبایل کاری کرده که جوانان خلاقیت‌های خود را نشان دادند البته ۵ درصد آنها موفق شدند کارشان را تبدیل به برند بزرگ کنند و ۹۵ درصد زمین خوردند اما دوباره کارشان را آغاز کردند چون جوان به دنبال حق و سهم خود در جامعه است و تمامی تلاشش را برای پیشبرد اهدافش به کار می‌برد. وی اضافه کرد: وقتی همه دارند تلاش می‌کنند ناگهان یک واسطه اقتصادی یا رانت‌خوار شرایطی را به وجود می‌آورد که غیر از ستون پنجم و عامل نفودی برای بر هم زدن نظم عنوان دیگری برای او نمی‌توان گذاشت. سوال این است که اینها از کجا به وجود می‌آیند و با چه چارچوب‌هایی در جامعه بروز و ظهور می‌یابند، پاسخ و ریشه آن را می‌توان در قوانین و مقررات دید. وقتی قوانین معماری خوبی نداشته باشد، قوام لازم را هم ندارد، قانونی که با یک هفته نشست و برخاست تصمیم‌گیری، تصویب و جاری می‌شود نباید انتظاری بیش از آن داشت.