در این حکم آمده است: «امید است با اتکال به قادر متعال ضمن هماهنگی و تعامل مستمر با شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت ارتباطات، در انجام وظایف محوله به منظور طراحی ساز وکارهای مناسب برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری، موفق و موید باشید. امیدوارم با اجرای تکالیف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری در ساماندهی کمیته‌های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری موفق باشید. همچنین به منظور همسو کردن تدابیر و پیروی از سیاست‌های ابلاغی، ضروری است ضمن ارسال منظم مصوبات شورا و ثبت صورت‌جلسات در سامانه مربوطه، همکاری لازم با دبیرخانه مرکزی شورای توسعه مدیریت وزارت ارتباطات معمول و گزارش‌های مورد درخواست، ارسال شود.»