رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه خدمات ارتباطات ماهواره‌ای در سراسر جهان از طریق ۵۸ اپراتور ماهواره‌ای و شبکه‌های فروش آنها که حدود ۴۵۰ ماهواره مخابراتی در مدار «زمین آهنگ» را در اختیار دارند، تامین می‌شود، گفت: این موضوع لزوم ورود جدی به حوزه توسعه زیرساخت‌های مخابرات ماهواره‌ای و خدمات آن با حضور بازیگران و ذی‌نفعان این حوزه را نشان می‌دهد. معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: در کنار فعالیت‌های صورت گرفته در سازمان فضایی ایران در زمینه توسعه بومی ماهواره‌های مخابراتی، تهیه متن پروانه اپراتوری ماهواره مخابراتی و خدمات تامین پهنای باند، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته زیست بوم ماهواره مخابراتی» در سازمان فضایی ایران به منظور شناخت وضع موجود و زمینه‌های توسعه بازار مخابرات ماهواره‌ای در کشور تشکیل شد. وی گفت: نظر به بررسی‌های صورت گرفته در زمینه کاربردهای مخابرات ماهواره‌ای و روند رو به رشد فناوری در این حوزه، گروه‌های کاری به منظور بررسی تخصصی در ۴ حوزه ویدئو و برودکست، خدمات انتقال داده و پهن باند، خدمات ماهواره‌ای سیار و اینترنت اشیا تشکیل شده تا به بررسی وضعیت بازار جهانی و نحوه توسعه بازار داخلی در این ۴ حوزه بپردازند.