معاون راهبردی و توسعه کسب وکار شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: خدمات هم‌مکانی (کالوکیشن) طی دو سال اخیر به منظور ارائه خدمات ارتباطی و ارائه تسهیلات فنی برای اتصال مشتریان و اپراتورها به شبکه زیرساخت، فراهم شده است. وی افزود: این کاهش تعرفه برای بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌گذاری‌های شرکت ارتباطات زیرساخت و تمرکززدایی خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از مراکز اصلی ارتباطی تهران صورت گرفته تا علاوه بر تامین رضایت مشتریان، زمینه گسترش بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسعه کسب وکارهای نوین در سراسر کشور فراهم شود.