این گروه اکنون تحقیقات خود را ادامه داده ویافته‌های خود را برای موسیقی به کار برده است. آنها توانستند با بررسی فعالیت مغزی یک پیانیست با صحت ۵۰ درصد نوت‌های موجود در افکار او را پیش‌بینی کنند. برای این منظور محققان فعالیت مغزی او هنگام پخش موسیقی را با یک کیبورد الکترونیک ثبت کردند. به این ترتیب توانستند الگوهای مغزی و نوت‌ها را با یکدیگر همخوان کنند، سپس این آزمایش را تکرار کردند اما این بار صوت کیبورد را خاموش کردند و از موسیقیدان خواستند تا نوت‌های نواخته شده را تصور کند. محققان با این آزمایش توانستند الگوریتم پیش‌بینی موسیقی خود را بسازند.