این روبات می‌تواند روی آب بلغزد در را باز کند و باری معادل هزار برابر وزن خود را بلند کند. رفسنجانی با کمک هنر Kirigami نوعی پوست شبیه مار برای روبات تهیه کرد.   Kirigami نوعی از هنر اریگامی است که در آن به جای تا کردن، در کاغذ برش‌هایی زده می‌شود. محققان معتقدند می‌توان از روبات در عملیات‌های جست‌وجو ونجات استفاده کرد. علاوه برآن محققان تصمیم دارند در عمل‌های جراحی غیر تهاجمی نیز از آن استفاده کنند. به هرحال روبات در اصل یک لوله پلاستیکی انعطاف پذیر است که به‌طور مداوم منبسط و سپس منقبض می‌شود. از سوی دیگر رفسنجانی به وسیله لیزر روی ورقه‌های پلاستیکی برشی کوچک ایجاد کرد. سپس این ورقه‌ها دور لوله‌ای انعطاف پذیر پیچیده می‌شوند. همزمان با منبسط شدن لوله فلس‌های پلاستیکی به طرف جلو حرکت می‌کنند و همزمان به محیط اطراف می‌چسبند. جالب آنکه برش‌های مختلف به شیوه‌های متفاوت خزیدن روبات منجر می‌شوند.  احمد رفسنجانی دراین باره می‌گوید: ما نشان دادیم خواص لکوموتیوی این پوست را می‌توان با شیوه برش مرتبط کرد.