برای این منظور شرکت ژاپنی NTT سیستم نوینی ارائه کرده است. در این سیستم نه لازم است ورزشکاران حسگرهای حرکتی همراه داشته باشند نه آنکه تماشاچیان از عینک‌های سه‌بعدی استفاده کنند. به گفته NTT این سیستم به تماشاچیان امکان می‌دهد تا هولوگرام سه‌بعدی و تمام قد ورزشکاران را در تمام مسابقات تماشا کنند. سیستم مذکور Kirairi نام گرفته و با استفاده از چند دوربین حرکات ورزشکار را رصد می‌کند. در مرحله بعد این تصاویر به دستگاه‌هایی منتقل می‌شوند که هولوگرام‌های سه‌بعدی را به‌طور واقعی در اماکن خارج از ورزشگاه نمایش می‌دهند. کوتا هیداکا، محقق ارشد این پروژه می‌گوید: تماشاچیان می‌توانند از چهار جهت مختلف هولوگرام ورزشکاران را به‌طور سه‌بعدی تماشا کنند.