فناوری یاد شده مشاهده موقعیت دقیق استخوان‌ها، رگ‌ها و شریان‌های حیاتی بدن و... را تسهیل می‌کند و حتی به جراح کمک می‌کند تا درون بسیاری از اندام‌های بدن افراد را ببیند. هدست‌های واقعیت مجازی به پزشکان کمک خواهند کرد تا به طور دقیق رگ‌های خونی را ببینند و آنها را به درستی به یکدیگر پیوند بزنند. این امر نتیجه اعمال جراحی را به خصوص در زمان وقوع سوانحی مانند تصادفات رانندگی، سقوط‌های مرگبار و... به میزان چشمگیری ارتقا می‌بخشد. پژوهشگران امیدوارند در آینده نه چندان دور قادر به استفاده عملیاتی از این روش نوین جراحی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی باشند.