هر منطقه قابل دسترسی یک یا تعداد بیشتری مرکز داده رایانش ابری را در خود جا داده است و این مراکز داده به اندازه کافی با فاصله از یکدیگر راه‌اندازی شده‌اند تا یک رایانش ابری فقط در یکی از آنها دنبال شود. با این وجود آنها به قدری نزدیک به یکدیگر ساخته شده‌اند که سازمان‌ها بتوانند به شکل مستمر اپلیکیشن‌های موردنیاز خود را مبتنی بر آنها مورد استفاده قرار دهند. هر منطقه قابل دسترسی چندین ارتباطات اینترنتی را شامل می‌شود و ارتباطات مورد نیاز را به چندین شبکه متصل می‌کند. مرکز توسعه خدمات رایانش ابری AWS اعلام کرد پس از افزودن سومین منطقه اتحادیه اروپا در شهر لندن، هم‌اکنون ۵۰ منطقه قابل دسترسی برای خود راه‌اندازی کرده است. این شرکت توضیح داد با اقدام جدید به کاربران سازمانی امکان می‌دهد تا با انعطاف بیشتر برنامه‌های کاربردی را مبتنی بر معماری موردنیاز در چندین منطقه قابل دسترسی بریتانیا مورد استفاده قرار دهند. منطقه اروپای AWS که به شکل ویژه در شهر لندن دایر شده است در اصل دو منطقه قابل دسترسی را شامل می‌شود که دسامبر ۲۰۱۶ راه‌اندازی شدند.