فهرست محبوب‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی از سوی مرکز Tiobe:

۱. زبان جاوا، میزان تغییر سالانه: کاهش ۰۶/ ۳ درصدی

۲. زبان C، میزان تغییر سالانه: رشد ۶۹/ ۱ درصدی

۳. زبان ++C، میزان تغییر سالانه: کاهش ۷۰/ ۰ درصدی

۴. زبان Python، میزان تغییر سالانه: رشد ۲۱/ ۱ درصدی

۵. زبان #C، میزان تغییر سالانه: کاهش ۲۹/ ۰ درصدی

۶-زبان جاوا اسکریپت، میزان تغییر سالانه: رشد ۶۲/ ۰ درصدی

۷. زبان Visual Basic.NET، میزان تغییر سالانه: رشد ۳۰/ ۰درصدی

۸. زبان R، میزان تغییر سالانه: رشد ۷۶/ ۰ درصدی

۹. زبان PHP، میزان تغییر سالانه: کاهش ۰۳/ ۰ درصدی

۱۰. زبان Perl، میزان تغییر سالانه: کاهش ۳۳/ ۰ درصدی

فهرست محبوب‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی از سوی مرکز PYPL:

۱. زبان جاوا، میزان تغییر سالانه: کاهش ۴/ ۱ درصدی

۲. زبان Python، میزان تغییر سالانه: رشد ۹/ ۴ درصدی

۳. زبان PHP، میزان تغییر سالانه: کاهش ۷/ ۱ درصدی

۴. زبان جاوا اسکریپت، میزان تغییر سالانه: رشد ۱/ ۰ درصدی

۵. زبان #C، میزان تغییر سالانه: کاهش ۰/ ۱ درصدی

۶. زبان ++C، میزان تغییر سالانه: کاهش ۷/ ۰ درصدی

۷. زبان C، میزان تغییر سالانه: کاهش ۸/ ۰ درصدی

۸. زبان R، میزان تغییر سالانه: رشد ۶/ ۰ درصدی

۹. زبان Objective-C، میزان تغییر سالانه: کاهش ۷/ ۰درصدی

۱۰. زبان Swift، میزان تغییر سالانه: رشد ۲/ ۰ درصدی.