این انتصاب برمبنای اجرای بند «ب» ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/ 9/ 19 مجلس و ماده (6) اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات مصوب 1384/ 3/ 11 هیات وزیران، انجام می‌گیرد. انتصاب دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات از سوی رئیس‌جمهوری در حالی است که با تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سال ۱۳۹۰، شورای عالی فناوری اطلاعات دیگر نقش پررنگ و قابل توجهی در سیاست‌گذاری‌های حوزه فناوری اطلاعات ندارد. در صورتی که براساس آنچه در اساسنامه آمده سابقه فعالیت شورای عالی فناوری اطلاعات به سال ۱۳۸۴ برمی‌گردد و در ماده یک آن آمده هدف از تشکیل این شورا، سیاست‌گذاری، تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و گسترش کاربری ICT در کشور و برنامه‌های توسعه بخش‌های مختلف است.